Ban Pháp chế – HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười

Sáng 26/9, Ban Pháp Chế – HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thẩm tra nội dung trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười- HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Phạm Thị Phương Hoa –Trưởng Ban Pháp chế chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra 2 nội dung gồm: Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết ban hành Quyết chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh.

Sở Nội vụ báo cáo Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp đều thống nhất với tờ trình của UBND tỉnh về sự cần thiết phải ban hành Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 04/NQ-CP về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, xác định cụ thể các bộ, ngành, địa phương trong đẩy manhh phân cấp quản lý nhà nước.

Thành viên tham gia ý kiến

Một số ý kiến đề nghị Ban Pháp chế tiếp tục nghiên cứu làm rõ đối tượng phân cấp trong Đề án nêu rõ đơn vị, định khung cho từng lĩnh vực, phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; đảm bảo đơn vị sau khi phân cấp phải đáp ứng nguồn lực và nhân lực thực thi nhiệm vụ. Qúa trình xây dựng Nghị quyết cần chuyển tải tiếp thu nhiều quy định mới từ Chính phủ, kinh nghiệm triển khai ở một số tỉnh/thành, đánh giá tác động của đề án sau khi ban hành để phát huy kết quả trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nguyên tắc phân cấp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước được phân cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Advertisement

Về dự thảo Nghị quyết ban hành Quyết chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh, các thành viên thống nhất cao với nội dung, sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết nhằm hướng dẫn thống nhất, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước.. đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật.

Kết luận Phiên họp, Bà Phạm Thị Phương Hoa –Trưởng Ban Pháp chế khẳng định việc ban hành nghị quyết là cần thiết, qua ý kiến góp ý của các thành viên sẽ tiếp tục điều chỉnh dự thảo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh để hoàn thiện một số nội dung Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chuyên môn và cơ quan tham mưu xây dựng nghị quyết giải trình thêm nhằm bảo đảm tính thực thi của Nghị quyết khi ban hành.

Advertisement

About admin

Check Also

Liên quan trong vụ phá 410 ha rừng, nhiều đối tượng lĩnh án

TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 410 ha rừng tại xã Ya …