Bế mạc Lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Aráp và dân vũ của dân tộc Gia Rai

Ngày 6/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Aráp và dân vũ của dân tộc Gia Rai tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo.

Đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực thuộc Dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, do Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA), Hàn Quốc tài trợ.

Trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Trong thời gian 30 buổi, các học viên đã được những nghệ nhân truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về diễn tấu chiêng Aráp và dân vũ của dân tộc Gia Rai. Đến nay các học viên đã thực hiện được 3 bài chiêng và 3 bài dân vũ, phục vụ trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống của dân tộc.

Thông qua lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Aráp và dân vũ của dân tộc Gia Rai nhằm góp phần bảo tồn, khai thác và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Đồng thời tăng cường trao truyền di sản văn hóa cho thế hệ trẻ để tiếp tục kế thừa, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh một cách bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …