Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng 6/9, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 2 năm 2023.

Tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối cùng 92 học viên là đảng viên mới.

Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được các báo cáo viên truyền đạt 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các học viên sẽ được truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

Advertisement

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái nhấn mạnh: Qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; hiểu hơn về vai trò, sứ mệnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện. Bên cạnh đó, các đảng viên mới còn được cung cấp các kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vấn đề xây dựng đảng, về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Qua đó, mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, vị trí của mình đối với tổ chức đảng và đơn vị nơi công tác; xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng dự kiến kết thúc vào ngày 13/9/2023.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …