Đắk Lắk tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang tin điện tử, mạng xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình số 24-CTr/TU về thực hiện tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trao đổi với lãnh đạo tỉnh sau buổi họp báo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Chương trình 24-CTr/TU đề ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet;

Hội nghị quán triệt ,triển khai Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm;

Thường xuyên sơ kết, tổng kết, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực báo chí, truyền thông để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí; tập trung xử lý, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, “thương mại hóa”; “báo hóa” tạp chí điện tử, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; biểu hiện tư nhân núp bóng chi phối hoạt động báo chí…;

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí, nguồn lực hoạt động; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực quản lý; tăng cường trách nhiệm của Hội Nhà báo tỉnh trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp;

Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về báo chí, truyền thông không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, bảo đảm tạo điều kiện báo chí, truyền thông phục vụ cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh cụ thể: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, những vướng mắc, bất cập; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 cho phù hợp. Thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; kịp thời sơ kết, tổng kết việc triển khai và đề xuất phương hướng, giải pháp (năm 2025);

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; nắm bắt, báo cáo về tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí, chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền dừng hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép khi cơ quan báo chí không còn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; đồng thời, công bố công khai kết quả xử lý vi phạm trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông; định kỳ (3 tháng/lần) báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả xử lý.

Advertisement

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet; chủ trì, phối hợp với ngành chức năng, cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, internet .

Tiếp tục hỗ trợ, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số giúp các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh nâng cao chất lượng Giao ban báo chí định kỳ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí (thường xuyên).

Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các trang thông tin điện tử do Sở cấp phép, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm (nếu có) trong hoạt động này; kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép có những vi phạm đến mức phải thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật (năm 2022 và năm 2023).

Advertisement

About admin

Check Also

Ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại

Ngày 26/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh …