Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quy định của Ban Bí thư

Chiều 12/5, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Liết – Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đoàn đã tiến hành khảo sát xây dựng Đề án “sửa đổi, bổ sung Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp” và Đề án “sửa đổi, bổ sung Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan”.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh.

Tính đến 31/12/2022, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có 20 đảng bộ trực thuộc với 705 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); 15 đảng bộ bộ phận và 5.128 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 85.867 đảng viên. Tính đến 30/4/2023, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chuyển 29 TCCSĐ (gồm 7 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở) với 957 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ tỉnh còn 676 TCCS đảng với 84.910 đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại buổi làm việc.

Về tổng số đảng bộ, chi bộ cơ quan trên địa bàn tỉnh, hiện có 180 TCCSĐ (68 đảng bộ cơ sở và 112 chi bộ cơ sở), có 536 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 8.139 đảng viên. Tổng số TCCSĐ thuộc khối đơn vị sự nghiệp gồm có 99 (49 đảng bộ và 50 chi bộ) với tổng số đảng viên là 5.389 đồng chí, tổng số bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong TCCSĐ đơn vị sự nghiệp là 87 đồng chí.

Thời gian qua, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã bám sát Quy định số 97, Quy định số 98, xây dựng quy chế làm việc để lãnh đạo xây dựng, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của đơn vị với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động; tổ chức tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị với đoàn viên, hội viên và viên chức, người lao động.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, chú trọng giáo dục bồi dưỡng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương các khóa XI, XII, XIII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Advertisement

Đồng chí Nguyễn Xuân Liết – Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) phát biểu tại buổi làm việc.

Cấp ủy các đơn vị theo thẩm quyền đã lãnh đạo và phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ tại các TCCSĐ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc; việc rà soát, củng cố, kiện toàn sắp xếp mô hình tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm trình tự, thủ tục. Các đảng ủy, chi ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các đoàn thể, nhân dân bằng việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình…

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung về bố cục, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, về mối quan hệ của Quy định số 97, Quy định số 98 cho phù hợp. Đồng thời kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời tham mưu Ban Bí thư sửa đổi Quy định số 97-QĐ/TW và nghiên cứu ban hành hướng dẫn quy định khung về mẫu quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp để thực hiện thống nhất trong toàn quốc; đề nghị Ban Bí thư sớm sửa đổi, bổ sung và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan để thay thế Quy định số 98-QĐ/TW cho phù hợp với thực tiễn và thống nhất với các quy định của một số loại hình TCCSĐ đã ban hành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Liết ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đối với các đề xuất, kiến nghị tại buổi khảo sát sẽ được Đoàn tổng hợp, tiếp thu vào xây dựng dự thảo và kiến nghị với Trung ương xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Advertisement

About admin

Check Also

Cử tri xã Cư Kbang kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Sáng 29/9, tại hội trường UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp), Tổ đại biểu …