Giao ban công tác xây dựng Đảng quý III năm 2022

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 của các tổ chức cơ sở đảng (TCCS) Cụm số II.

Cụm số II thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 36 TCCS đảng, trong đó có 22 đảng bộ với 167 chi bộ trực thuộc và 14 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên của Cụm II là 2.511 đồng chí trên tổng số 5.916 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, các TCCS đảng trong Cụm II đã bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đảng ủy Khối cũng như các cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra.

Mặc dù còn nhiều khó khăn song công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng năm 2022 của các TCCS đảng trong Cụm đã đạt những kết quả tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản phục hồi, ổn định và tiếp tục tăng trưởng; đa số các doanh nghiệp thực hiện kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm đời sống, chế độ cho người lao động; tình hình an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai khá đồng bộ, kịp thời. Công tác kiện toàn tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ được triển khai thường xuyên, đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên, kết luận tiêu chuẩn chính trị được quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm chất lượng và tiến độ… Các đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức thành công các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 khi đã có 163/167 chi bộ trực thuộc trong Cụm đã đại hội xong.

Advertisement

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái (thứ hai từ trái qua) tặng hoa cho Cụm trưởng và Cụm phó.

Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý IV, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: bám sát chương trình, kế hoạch, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 24/12/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/1/2022 của Đảng ủy Khối và nghị quyết của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra trong năm 2022; tham mưu hoạch định các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động trong Cụm; quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động…

Hội nghị cũng đã bầu Đảng ủy Sở Giao thông vận tải làm Cụm trưởng, Đảng ủy Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh làm Cụm phó để triển khai nhiệm vụ giao ban trong thời gian tới.

Advertisement

About admin

Check Also

Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Buôn Đôn

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk vừa phối …