Huyện Krông Ana tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

UBND huyện Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023.

Năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục được cấp ủy, chính quyền huyện Krông Ana và các xã quan tâm chỉ đạo triển khai. Các kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính của huyện và của các xã, thị trấn được xây dựng và ban hành kịp thời; nhiệm vụ được phân công cụ thể, sản phẩm, thời gian, tiến độ hoàn thành được quy định rõ ràng. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ và công khai đúng quy định, tỷ lệ tiếp nhận trên Hệ thống iGate đạt 100%, tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn cao; không có phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Các quy định về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ được thực hiện tốt.

Công tác chuyển đổi số, tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được thực hiện tốt; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của huyện từng bước được đầu tư, ngày càng đáp ứng nhu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện, nhu cầu xử lý công việc, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2024, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, thống nhất giải pháp, biện pháp thực hiện cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo các Kế hoạch đề ra; chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tập trung tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ Bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến; thực hiện đúng quy định về tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân về thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ của công chức tại Bộ phận một cửa của huyện và của cấp xã; tiếp tục hướng dẫn, đôn dốc, theo dõi, đánh giá các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, Dịch vụ công trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả; làm tốt công tác khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân tại Bộ phận Một cửa của huyện và trên Cổng thông tin điện tử của huyện để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhằm cải thiện sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính. Tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã…

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường

Đoạn giới thiệu: “Xem video về nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của “tín …