Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa tại huyện Krông Năng

Ngày 31/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, công tác chỉ đạo, quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tại huyện Krông Năng.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND xã Ea Púk- huyện Krông Năng

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế và làm việc với địa phương để nghe báo cáo về kết quả thực hiện theo yêu cầu về nội dung kiểm tra; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất của địa phương đối với UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của địa phương trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra thảo luận với địa phương một số nội dung gồm: Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tại địa phương (theo nội dung Đề án 2615 của UBND tỉnh); Triển khai thực hiện Công văn số 10768/UBND-KGVX ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh; Khó khăn trong công tác quản lý một số di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tại địa phương.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành thành viên đã kiểm tra, hướng dẫn công tác lập Nhiệm vụ Quy hoạch, Quy hoạch chi tiết di tích thác Thủy Tiên, thác Sơn Long theo quy định của pháp luật về xây dựng và nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành; hướng dẫn quy định của pháp luật về lâm nghiệp có liên quan đến đất di tích thác Thủy Tiên, thác Sơn Long (đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ) và nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành. hướng dẫn việc lập Danh mục kêu gọi đầu tư dự án đối với các di tích đã xếp hạng, di tích tiềm năng tại địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư công; Kiểm tra việc đầu tư kinh phí, kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện Dự án trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; hướng dẫn các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Đoàn kiểm tra đi thực tế một số danh lam thắng cảnh tại huyện Krông Năng.

Theo báo cáo UBND huyện Krông Năng, công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa; công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện đã được quan tâm thực hiện. Tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các tầng lớp xã hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn, phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của du khách trong và ngoài huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà. Công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên về di sản văn hóa được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 xã có di tích được xếp hạng, với tổng số 02 di tích, trong đó có 01 di tích cấp Quốc gia (Di tích danh lam thắng cảnh thác Thủy Tiên, được công nhận năm 2009) và 01 di tích cấp tỉnh (di tích danh lam thắng cảnh thác Sơn Long, được công nhận năm 2020 ).

Advertisement

Các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện (di tích quốc gia thác Thủy Tiên và di tích cấp tỉnh thác Sơn Long) đã trở thành điểm đến tham quan du lịch của đông đảo người dân trong và ngoài huyện. Trong đó, di tích quốc gia Thác Thủy Tiên đang được Doanh nghiệp tư nhân Tâm Lộc quản lý (theo hợp đồng ký kết hàng năm với Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Krông Năng), hàng năm đón hơn 8000 lượt khách về tham quan, du lịch.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về di tích còn nhiều hạn chế, việc phân cấp quản lý còn nhiều bất cập, nhất là đối với những di tích nằm trong khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn. Việc khoanh vùng, cắm mốc các điểm di tích chưa được chú trọng quan tâm, các điểm di tích còn chưa khoanh vùng, cắm mốc theo quy định. Hoạt động quản lý, phát huy giá trị của di sản văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch chưa hiệu quả. Công tác vận động nguồn xã hội hóa cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa còn gặp nhiều khó khăn.

*Lãnh đạo Sở VHTT&DL cho biết, theo Kế hoạch phê duyệt, Đoàn kiểm tra gồm nhiều Sở, ngành sẽ đi thực tế và làm việc với chính quyền nghe báo cáo công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; công tác chỉ đạo, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích tại các huyện Krông Ana, Lắk, Krông Bông và Krông Pắc. Mục tiêu nhằm đánh giá kết quả 03 thực hiện Đề án bảo tồn và pháy huy giá trị di tích đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phê duyệt kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh (Đề án 2615); từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Advertisement

About admin

Check Also

Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Bang Odisha – Ấn Độ

Sáng 30/11, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối …