Ngành Nội vụ tổng kết công tác năm 2023

Ngày 22/12, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.Ngành Nội vụ tổng kết công tác năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ trong năm 2023. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật đối với 18/19 cơ quan chuyên môn; phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế bổ sung đợt I, II năm 2023 đối với 443 trường hợp. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.059 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), giảm được 08 ĐVSNCL so với năm 2022. Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng Đề án Đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10/10/2023.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc thoả thuận, tiếp nhận, điều động; công tác tuyển dụng và thăng hạng, nâng ngạch cho công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.

Ngành Nội vụ cũng đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.Đại biểu dự Hội nghị.

Thực hiện chủ đề cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”; công tác CCHC của tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, nhiều mô hình sáng kiến, giải pháp CCHC được triển khai nâng cao sự hài lòng của người dân. CCHC được thực hiện đồng bộ và mang lại những kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc xây dựng đề án vị trí việc làm; trang bị cơ sở vật chất hiện đại hóa nền hành chính; tích hợp liên thông các hệ thống phần mềm phục vụ CCHC; một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo …Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh phát biểu tại Hội nghị.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, ngành Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; kịp thời báo cáo, xử lý đối với những trường hợp xảy ra tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ngành, địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm của đơn vị; phê duyệt theo thẩm quyền.

Advertisement

Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các lĩnh vực chuyên môn sâu về CNTT, kỹ năng nghiệp vụ hành chính nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ tham mưu; tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện công tác CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định; tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo…

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …