Phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Ngày 01/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh và Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Trọng Hùng đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành phổ biến, quán triệt 5 luật mới gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Cảnh sát cơ động.

Theo đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm gồm 7 Chương, 157 Điều quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Y Sư Niê phổ biến Luật Thi đua khen thưởng tại Hội nghị

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023. Luật gồm 4 Điều và được bố cục như sau: Điều 1: Sửa đổi, bổ sung 102 Điều của Luật Sở hữu trí tuệ và bãi bỏ 2 Điều; Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật khác có liên quan; Điều 3: Hiệu lực thi hành; Điều 4: Quy định chuyển tiếp.

Luật Điện ảnh gồm 8 Chương, 50 Điều, quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Trọng Hùng phát biểu tại Hội nghị

Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 Chương, 33 Điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Luật Thi đua, khen thưởng gồm 8 Chương, 96 Điều, quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

Advertisement

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh nhấn mạnh, để công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các luật thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng, thực tế tại địa phương, đơn vị. Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai, quán triệt trong từng đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với việc xây dựng các chương trình, chuyên mục giới thiệu, giải đáp pháp luật; thường xuyên theo dõi và đôn đốc việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến ở các cấp, các ngành, địa phương để báo cáo UBND tỉnh…

Advertisement

About admin

Check Also

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý 9 dự thảo luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý …