Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2022

Sáng 13/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2022.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh; Ủy viên Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc

Trong 2 ngày 13-14/10/2022, các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề gồm: gia đình trong xã hội hiện đại và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý; gia đình với vấn đề phát triển văn hóa, con người Việt Nam; giá trị gia đình, xây dựng môi trường văn hóa gia đình; Văn hóa ứng xử trong gia đình; Triển khai các văn bản liên quan đến công tác gia đình trong tình hình mới.

PGS.TS Bùi Thanh Thủy – Nguyên Trưởng khoa gia đình và Công tác xã hội Trường Đại học Văn hóa Hà Nội truyền đạt tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình được tiếp cận những kiến thức cơ bản và kỹ năng nghiệp vụ xây dựng gia đình trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương, hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Trong xu hướng phát triển của xã hội, hội nhập quốc tế, gia đình ở Việt Nam cũng chịu tác động trực tiếp hình thành nhiều loại gia đình khác nhau, được phân làm 2 nhóm chính là: gia đình hạt nhân (có hai thế hệ chung sống) và gia đình mở rộng (gồm nhiều thế hệ chung sống)..

Advertisement

Đại hội XIII đã đặt vấn đề gia đình ở một tầm cao mới nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, đô thị hóavừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển xã hội, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trịcũng như phải nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình.

Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/ 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình; hoàn thiện chính sách pháp luật về gia đình; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình…

Advertisement

About admin

Check Also

Triển khai luật bảo đảm đồng bộ, khả thi

Các luật mới vừa được xây dựng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 …