Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6805/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải theo dõi chặt chẽ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành và thường xuyên xác minh, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm, trường hợp người vi phạm cố tình trốn tránh, trì hoãn việc chấp hành quyết định xử phạt thì phải lập biên bản để làm cơ sở cho việc tính thời hiệu thi hành quyết định xử phạt hành chính, làm căn cứ cho việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính và là căn cứ để xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật nếu tiếp tục vi phạm, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chống bỏ lọt tội phạm và chống gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan thuộc UBND tỉnh về tổ chức thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện các vi phạm trong việc tổ chức thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính để chấn chỉnh, khắc phục. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; chỉ đạo các Sở, ban, ngành cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính nhằm quản lý tốt việc xử phạt và thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Advertisement
Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Krông Pắc tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại 73 trường học

Đội Cảnh sát giao thông Krông Pắc triển khai kế hoạch tuyên truyền Luật Giao …