UBND huyện Cư M’gar tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 21/12, UBND huyện Cư M’gar tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt một số nội dung như: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Công văn số 4114/BCA-ANCTNB, ngày 25/11/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; các danh mục bí mật Nhà nước; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian qua, để thực hiện Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, UBND huyện Cư M’gar đã triển khai nhiều văn bản để triển khai thực hiện. Tuy nhiên công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và ý thức bảo mật ở một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền, các xã, thị trấn chưa sâu sát, chưa thường xuyên, một số cán bộ còn nhận thức, hiểu biết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước còn hạn chế, chưa nắm vững danh mục bí mật Nhà nước của ngành, của đơn vị…

Advertisement

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Cư M’gar về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần đưa công tác này đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Advertisement

About admin

Check Also

Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về …