UBND tỉnh làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban xã hội của Quốc hội.Đại biểu dự buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí H’ Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan. Về phía Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.Đồng chí H’ Yim Kđhoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại buổi làm việc, Năm 2023, công tác bình đẳng giới tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Việc lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch đã được thực hiện nghiêm túc. Công tác truyền thông về bình đẳng giới được tăng cường với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các chỉ tiêu về bình đẳng giới đều có những tiến bộ hơn so với năm 2022, đặc biệt là các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo, phòng chống bạo lực gia đình. Hiện nay, tổng số nữ cán bộ, công nhân, viên chức trên địa bàn tỉnh là 44.980/77.847 người (chiếm tỷ lệ 57,78%). Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý từng bước được nâng lên. Trên lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ nữ tham gia làm chủ doanh nghiệp, hợp tác chiếm 27%.

Toàn tỉnh đã tổ chức 08 lớp tập huấn cho 950 lượt cán bộ cấp xã, ban tự quản thôn, buôn, tổ dân phố về nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới; 05 hội nghị phổ biến kiến thức, pháp luật về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình … với sự tham gia của 400 phụ nữ; xây dựng nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phụ nữ …Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, sau 09 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (giai đoạn 2015 – 2023) trên địa bàn tỉnh, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ Hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình; đồng thời, kế thừa và phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chính sách dân tộc, Luật Hôn nhân và gia đình, những hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thành viên Đoàn khảo sát ý kiến tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác bình đẳng giới mặc dù đã có sự chuyển biến, tuy nhiên chưa thực sự rõ nét, tích cực. Các kế hoạch triển khai thực hiện còn chung chung, chưa gắn với điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương. Cán bộ làm công tác bình đẳng giới vẫn thiếu tính ổn định, thường xuyên thay đổi. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh còn khiêm tốn. Tình trạng tảo hôn, bạo lực gia đình, chung sống mà không đăng ký kết hôn vẫn còn xảy ra…

Advertisement

UBND tỉnh kiến nghị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn thi hành Luật, đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương sớm hoàn thiện các quy định về hôn nhân và gia đình, khắc phục những bất cập trong quy định pháp luật để đảm bảo việc áp dụng trên thực tế nhằm nâng cao hiệu quả thi hành trong thời gian tới. Mặt khác, đề nghị Bộ Tư pháp cần hướng dẫn rõ việc ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình của các dân tộc là văn bản QPPL hay văn bản cá biệt để đảm bảo việc thực hiện được thống nhất.Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo phát biểu kết luận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình. Đoàn khảo sát đề nghị, tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp; bố trí ngân sách phù hợp để thực hiện công tác bình đẳng giới; có các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, trong đó xác định tính khả thi của từng chỉ tiêu cụ thể để đưa ra giải pháp phù hợp; cần có biện pháp cụ thể khắc phục tình trạng tảo hôn, kết hôn trái pháp luật, bạo lực gia đình …

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …