Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 16

Ngày 19/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 nhằm cho ý kiến, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức sơ sở đảng trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng ủy Khối đề ra. Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối đạt được những kết quả khá tích cực trên các mặt, góp phần quan trọng vào kết quả về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đa số các doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và bảo đảm đời sống, chế độ cho người lao động. Công tác giữ gìn an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bảo đảm; hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về công tác kiểm tra, giám sát, năm 2023, cấp ủy các cấp và ủy ban kiểm tra 2 cấp đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; kịp thời xây dựng và triển khai các văn bản, quy định có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng thực hiện, hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023; chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Đảng bộ khối…

Năm 2024, Đảng ủy Khối đề ra mục tiêu: phấn đấu có trên 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra và các chỉ tiêu do cấp trên giao; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; có trên 85% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng từ 4% trở lên; phấn đấu kết nạp trên 200 đảng viên mới; có từ 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Advertisement

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của toàn Đảng bộ là tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới gắn với thực hiện chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Toàn thể Đảng bộ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đúng chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra, tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Advertisement

About admin

Check Also

Cảnh giác thủ đoạn giả danh quân nhân để lừa đảo

Trong thời gian gần đây, việc giả danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt …