Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 29/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Hội nghị.Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu tổng hợp hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) đạt 22.398 tỷ đồng (bằng 100,55 % KH), tăng 4,88% so với năm 2022; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 54.922 tỷ đồng, bằng 100,1%KH (tăng 4,8% so với năm 2022); tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản trong cơ cấu kinh tế là 37,78%, giảm 0,57% so với năm 2022; Thuỷ lợi đảm bảo tưới chủ động cho 83,88% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới (đạt 100%KH, tăng 0,5% so với 2022); tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 96,5% (đạt 100%KH, tăng 0,5% so với 2022); Tỷ lệ che phủ rừng: 38,03% (đạt 96,92%KH, bằng so với năm 2022); Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới: có 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,66% (tăng 04 xã so với năm 2022, đạt 91,27% KH).Đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 và vụ mùa 2023 thực hiện đúng tiến độ, diện tích gieo trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các sản phẩm cây ăn quả đang phát triển mạnh, tiêu biểu như sầu riêng đã đem lại lợi nhuận lớn cho người nông dân sản xuất nông nghiệp của tỉnh năm 2023, góp phần ổn định quy mô nền kinh duy trì ở mức khá (giá trị GRDP của tỉnh đứng đầu khu vực Tây Nguyên), Sản lượng lương thực, tổng đàn gia súc tiếp tục được duy trì, ổn định, tăng trưởng nhẹ so với năm trước.Đồng chí Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2023, ngành Nông nghiệp của tỉnh đã tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024, đồng chí đề nghị, toàn ngành Nông nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tập trung đổi mới, sáng tạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh, các đột phá chính trong triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp; toàn ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao năng lực xây dựng, triển khai văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết của Đảng, HĐND, UBND tỉnh, chương trình kế hoạch hành động của ngành; thường xuyên theo dõi, cập nhật, rà soát trên tất cả các lĩnh vực của ngành để kịp thời tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, kế hoạch, chương trình để trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành đảm bảo chất lượng, tiến độ làm cơ sở triển khai áp dụng kịp thời, đưa các chính sách đi vào thực tiễn đảm bảo hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản, hiệu quả sản xuất kinh doanh; tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y; khuyến khích phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, khép kín áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; khuyến khích nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, quy mô lớn; tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp…

Advertisement

Để ngành nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khác, đảm bảo yêu cầu phục vụ cho sản xuất như đổi mới các hình thức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư và chủ động thích ứng hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực hiệu quả quản lý của ngành…Đồng chí Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 07 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp trong 10 năm hoạt động và phát triển của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, giai đoạn 2012 – 2022.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …