Triển khai các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất. Kế hoạch này nhằm đánh giá sâu sắc tình hình văn học, nghệ thuật trong 50 năm qua và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong giai đoạn mới. Ngoài ra, còn có các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, giao lưu văn hóa, và tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật.


Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 196–KH/TU về việc tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch này nhằm đánh giá toàn diện nền văn học, nghệ thuật của tỉnh Đắk Lắk sau 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất. Nó có mục tiêu khẳng định thành tựu, chỉ ra hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Thông qua các hoạt động tổng kết, kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, kế hoạch này cũng nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật.

Ngoài ra, kế hoạch cũng đề cao vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng quê hương, địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh và bản sắc.

Advertisement

Theo đó, kế hoạch này đề ra nhiều hoạt động như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”; tổ chức trưng bày chuyên đề “Sắc màu văn hóa Đắk Lắk”; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) với chủ đề “Thắm tình biên cương”; tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sự phát triển của văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk sau 50 năm ngày đất nước thống nhất”; tổ chức phát động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam – Văn học nghệ thuật Đắk Lắk đậm đà bản sắc”; tổ chức chương trình Lễ tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật và các văn nghệ sĩ tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk sau 50 năm ngày đất nước thống nhất.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …