Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản quan trọng

Huyện ủy Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy đợt III năm 2022 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí H Bel Niê – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí H Bel Niê – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định các các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh lần này là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Do đó, đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương mình. Sau Hội nghị này, các đại biểu cần làm tốt việc giới thiệu, quán triệt các nội dung của các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh, của huyện được quán triệt lần này cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Đồng chí H Bel Niê – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Buôn Đôn phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Advertisement

Ngoài ra, các đại biểu cũng được phổ biến Kế hoạch số 67-KH/HU, ngày 10/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Buôn Đôn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 19-CTr/HU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Buôn Đôn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về “Xây dựng và thực hiện chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn mới” và trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới…

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …