Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số hơn 709.269 người, chiếm 31,2% dân số. Toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 71 xã khu vực I; 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, qua đó mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chung của tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được tăng cường, đồng bào các dân tộc tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,5%.

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lê Ngọc Vinh phát biểu tại hội nghị.

Advertisement

Về kết quả thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, sau 3 năm thực hiện, đến nay hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý được nâng lên với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác phòng, chống ma tuý. Qua công tác tuyên truyền, đã chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trong quần chúng Nhân dân.

Advertisement

About admin

Check Also

Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện …