Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả và đẩy lùi tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 20/6/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nhấn mạnh vào việc thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật về PCTNTC. Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được nâng lên một cách hiệu quả và nghiêm túc, góp phần quan trọng vào công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật về PCTNTC. Lãnh đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết xây dựng văn hóa không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để thực hiện có hiệu quả.

Advertisement

Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung lãnh đạo và thực hiện hiệu quả công tác PCTNTC. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Để biết thêm chi tiết, xem Chỉ thị số 50-CT/TU tại đường link được cung cấp.

Duy Tiến

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baodaklak
Nội dung được biên tập bởi: buonmathuot_.info

Advertisement

About admin

Check Also

Huyện Ea H’leo: Phục dựng Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’leo tổ chức phục dựng Lễ Cấp …